Een verzekeringsovereenkomst komt tot stand wanneer een persoon die verzekeringsbescherming zoekt een contract aangaat met de verzekeraar om hem te vrijwaren tegen verlies van eigendom door of in verband met brand en/of blikseminslag, ontploffing, enz. Dit is in de eerste plaats een contract en dus zoals wordt geregeld door het algemene contractenrecht. Het heeft echter bepaalde bijzondere kenmerken zoals verzekeringstransacties, zoals het grootste vertrouwen, verzekerbare rente, schadeloosstelling, subrogatie en premie, enz. Deze principes zijn gebruikelijk in alle verzekeringscontracten en worden beheerst door speciale rechtsbeginselen.
Bij het bepalen van de waarde van door brand beschadigde of vernietigde eigendommen met het oog op schadeloosstelling op grond van een brandverzekering, was het de waarde van de eigendom voor de verzekerde die moest worden gemeten. Op het eerste gezicht werd die waarde gemeten aan de hand van de marktwaarde van het onroerend goed voor en na het verlies. Een dergelijke beoordelingsmethode was echter niet van toepassing in gevallen waarin de marktwaarde niet de werkelijke waarde van het onroerend goed voor de verzekerde vertegenwoordigde, zoals wanneer het onroerend goed door de verzekerde werd gebruikt als woning of voor het uitoefenen van zaken. In dergelijke gevallen was de maatstaf van schadevergoeding de kosten van herstel. AOV verzekering zzp